KATILIM KOŞULLARI

TARAFLAR
İşbu sözleşme “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” olarak anılacak olup; Gülden Sok. 16/10 İçerenköy, Ataşehir adresinde mukim Pointer Etkileşimli İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ("ASKIYAAT" olarak anılacaktır) ve sitede mevcut Sivil Toplum Kuruluşları (STK olarak anılacaktır.) İle ÜYE arasında askiyaat.org sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TANIMLAR
ÜYE :
İşbu sözleşmede belirtilen askiyaat.org kullanmak suretiyle; ASKIYAAT tarafından aracı olunan alan gerçek kişi ya da kurum
SİTE : ASKIYAAT’e ait ve işbu sözleşme konusu hizmetin sağlanacağı askiyaat.org  
HİZMET : SİTE’de belirtilecek, ASKIYAAT tarafından aracılığı yapılacak ve STK tarafından sunulacak bağış ya da ihtiyaç sahiplerine iletilmek amacıyla ürün satışı hizmeti.
ÜYELİK HESABI : Üye’nin SİTE içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda ASKIYAAT’e talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.
ÜYE ADI : ASKIYAAT kullanım şartları ve STK bağış şartları gereğince kişiler gerçek ad ve soyadlarını üyelik için kullanmakla yükümlüdürler.
ŞİFRE : Site’ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaralardan oluşan şifredir.
VERİTABANI/ARAYÜZ : ÜYELER tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ASKIYAAT’e ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ASKIYAAT tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ASKIYAAT tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. askiyaat.org web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları “kendi iradesiyle” peşinen kabul etmiş sayılır. askiyaat.org sitesine giriş, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ASKIYAAT ya da STK sorumlu tutulamaz. Üye bu hususu kabul eder.

ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI
4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen şahıs tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. ÜYE’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve aksine bir durumda ASKIYAAT sorumlu değildir.

4.2. SİTE’ye üye olabilmek için reşit olmak ve ASKIYAAT tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, şartları sağlayamayanlar veya yukarıda belirtildiği gibi ASKIYAAT tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular   kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. ASKIYAAT her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun ASKIYAAT bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun ASKIYAAT tarafından tespit edilmesi veya ASKIYAAT’in ticari kararları veya ASKIYAAT tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda ASKIYAAT"in kendi iradesi ile verilecektir.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. Üye, ASKIYAAT’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.  Ayrıca Üye, üyelik sözleşmesini onaylarken, ayrıca muvafakate ihtiyaç duyulmaksızın, tüm üyelik ve iletişim bilgilerinin STK ile paylaşılacağını kabul eder. Üye’nin onayı halinde, tüm üyelik ve iletişim bilgileri reklam ve ticari amaçlarla 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

5.3. Üyelerin, ASKIYAAT tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, ASKIYAAT’in, STK’nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. ASKIYAAT, Üyeler tarafından ASKIYAAT’e iletilen site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Üyeler, ASKIYAAT’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kendi adlarına oluşturdukları üye hesaplarını kesinlikle 3. Kişilere kullandıramaz, kendi ikametlerinde kendileri sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri 3. Kişilere sunduramazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde ASKIYAAT üyeliği iptal ederek, ilgili ÜYE hakkında hukuki yollara başvurmakta hak sahibidir.

5.6. ASKIYAAT’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, ASKIYAAT’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ASKIYAAT ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ASKIYAAT doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. ASKIYAAT,  site arayüzü ile ilgili olarak üyelerin sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin, görsellerin, vs. kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, ASKIYAAT üzerinde link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine ASKIYAAT tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen veritabanın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ASKIYAAT’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.8. Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ASKIYAAT’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.9. Üye site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili ASKIYAAT"in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, ASKIYAAT’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. ASKIYAAT, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ASKIYAAT her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.11. ASKIYAAT, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ASKIYAAT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, ASKIYAAT in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ASKIYAAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ASKIYAAT tarafından yapılabilir. ASKIYAAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

5.12.  askiyaat.org sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklâmdır.   askiyaat.org sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan ASKIYAAT sorumlu tutulamayacağı gibi; linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ASKIYAAT’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.13. Site üzerinde yapılan işlemler, bağışlar, ihtiyaç sahipleri için satışlar vs. ve ürünlere ait tüm veriler ile üyelerin bunlara bağlı işlemleri ASKIYAAT tarafından yedeklenmektedir. Üye’nin yazılı talebi ile kendisine ilişkin yedeklenen tüm bu veri, sadece STK ve üye ile paylaşılabilecektir.  Ayrıca bu veriler ASKIYAAT tarafından da dilediği şekilde, iş ortaklarıyla da paylaşılmak suretiyle kullanılabilecektir.

5.14. ASKIYAAT, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ASKIYAAT bu içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

HİZMETLER VE ÖDEME ŞARTLARI
6.1. ASKIYAAT site üzerinden, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri Üyelere sağlayacaktır. ASKIYAAT tarafından verilen hizmetlerin temel hedefi; Üyelere, SİTE dahilinde bulunan STK bağış ve ihtiyaç sahipleri için satış projelerine maddi destek sağlamak, site üzerinden bağışa dair çevrimiçi ödeme yapmak hizmetleri ve ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bir sürecin sağlanmasıdır. ASKIYAAT tarafından Üyelere sunulan üyelik hizmeti ücretsizdir.

6.2. Üye, site üzerinden yapacağı ödemenin direkt olarak ilgili STK hesabına yapıldığını, site üzerinden yapılan online ödemenin hiçbir şartta ASKIYAAT hesabına geçmediğini, ödemeyle ilgili herhangi bir iade hususu söz konusu olduğunda STK’nın tek başına sorumlu olduğunu, ödemeye dair taleplerin hiçbir şekilde ASKIYAAT’a yöneltilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye tarafından online ödeme ile yapılan bağışlara dair makbuzlar ilgili STK tarafından hazırlanıp, üyenin kayıt olurken bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.

6.4. Site üzerinde gerçekleşen herhangi bir STK’ya ait bağış projesinin STK tarafından geri çekilmesi, hukuken engellenmesi, ya da ASKIYAAT’ın kusuru olmaksızın herhangi bir şekilde planlanandan erken sona ermesi halinde, üyeye herhangi bir ödeme iadesi yapılmaz, ödeme bağış kaydı olarak STK’ya iletilir ve bu durumda ASKIYAAT’'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir durumda ASKIYAAT’dan hiçbir talebi olamaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI
ASKIYAAT, sitede Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme kapsamında kendisi ve iş ortakları STK’lar yoluyla kullanabilir. ASKIYAAT Üyelere ait gizli bilgileri ancak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ASKIYAAT‘in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ASKIYAAT 'e aittir. Üyeler, ASKIYAAT hizmetlerini, bilgilerini ve ASKIYAAT’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ASKIYAAT hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme kapsamında ASKIYAAT tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ASKIYAAT’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca ASKIYAAT hizmetleri, bilgileri, ASKIYAAT telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ASKIYAAT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ASKIYAAT işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ASKIYAAT için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ASKIYAAT’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ASKIYAAT "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar” olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ASKIYAAT KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ASKIYAAT’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ASKIYAAT’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜLÜK
İşbu sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.